อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ ปริญญาเอก Ph.D.…

ครูผู้ช่วย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จ. ราชบุรี

นางสาวกนกวรรณ กาเจริญ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนด่านทับ…

พยาบาล โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

มธุรดา โพธิ์อามาตร์ พยาบาล โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเ…

ครูผู้ช่วย โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

นายภูวไนย วงศ์วิริยะกุล ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนธัญบุ…

ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ จ.อุทัยธานี

นายตะวัน ถวิลอนุสรณ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้…

ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

นายสมชาย จิตตสุข ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนประชาน…

ครูผู้ช่วย ร.ร.อนุบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี

นางสาวรัตนาภรณ์ หอมทรัพย์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.อนุบาลป…

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย จ.กาญจนบุรี

นายสุทธิพงศ์ เผื่อนอารีย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้…

ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังดาลวิทยาคม จ.ปราจีนบุรี

นายพิทักษ์ เชื่อมาก ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังดาลวิ…

ครูผู้ช่วย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี

นางสาวณัฐฐินันท์ ฝอยฝน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนประถม…