ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดงเสลา จ.กาญจนบุรี

นางสาวกนกกาญจน์ วิเศษสุรสิทธิ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเร…

ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม จ.ปทุมธานี

นางสาวกุศาวดี บุญนำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดจุฬาจ…

ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า จ.มหาสารคาม

นายพลวัฒน์ สังไสย ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านหม…

นายทหารประวัติศาสตร์ สังกัดกรมยุทธการทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก

ร้อยตรีจักรพันธ์ สุมรรคา ตำแหน่ง นายทหารประวัติศาสตร์ ส…

ประสิทธิ์ หนองนา โรงเรียนกลันทาพิทยาคม ต.กนันทา อ.เมือง…

สุพรรณภา จันทร์วัง โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย ต.แวง …

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์

นายวีรภัทร หลักขัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชากา…

ผู้จัดการสถาบันภาษาจีนไชน่าวิส

นางสาวรพินท์นิภา เกียรติช้างน้อย ผู้จัดการสถาบันภาษาจีน…

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนโพธิ์วัฒน์พิทยา

อ.ลักษณ์ภูมิ ชมน้อย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานท…

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ดร.ราณี จีนสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและก…