ผู้จัดการโรงเรียนอโศกวิทย์

คุณปฏิภาณ เหตระกูล ผู้จัดการโรงเรียนอโศกวิทย์

ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บ. Womanseries by Patty

คุณอัฐพรพิมพ์ โกมลเสน ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บ. Womanseri…

นักร้อง นักแสดง และผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

คุณสุรชัย สมบัติเจริญ นักร้อง นักแสดง และผู้บริหารสถานศ…

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ดร.วิเชียร  ทรงศรี ปริญญาเอก Ph.D. สาขาการบริหารการศึกษ…

เจ้าอาวาสวัดดงละคร ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์

พระมหาสิริวัฒนา สิริวัชรกุล ปริญญาเอก Ph.D. สาขาการบริห…

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

ดร.วิเชียร  เจริญนนทสิทธิ์ ปริญญาเอก Ph.D. สาขาการบริหา…

อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส  ทองสุทธิ์ ปริญญาเอก Ph.D. สาขา…

หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน

ดร.ปรีดา บุญเพลิง ปริญญาเอก Ph.D. สาขาการบริหารการศึกษา…

ดร.ธนะสิทธิ์  ศิริวรธรรม  ปริญญาเอก Ph.D. สาขาการบริหาร…

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพลิน เลเซอร์ เพทเทิล จำกัด

ดร.วรุตม์  วรรณะเอี่ยมพิกุล ปริญญาเอก Ph.D. สาขาการบริห…