อาจารย์สุนทร พันธัง หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาคอร์ฟบอล ณ ประเทศฮ่องกง

Go to Top