อาจารย์ดารินี ภู่ทอง หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Go to Top