สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาดูงานเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมและการทดสอบสมรรถภาพทางกายในศตวรรษที่ 21” ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ กรมพลศึกษา

Go to Top