นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ

Go to Top