ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โสภณา เศวตคชกุล ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 ได้รับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563 จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

You are here:
Go to Top