นักศึกษาและอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินในกีฬาคอร์ฟบอล กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2566

Go to Top