ขอแสดงความยินดีกับ คุณกชพร มั่งประเสริฐ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดเพชรบุรี จากนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

You are here:
Go to Top